Prekių gražinimo garantija

Pirkėjo teises ir jų gynimo tvarką, kai pirkėjui parduota prekė neatitinka kiekio, asortimento, kokybės ir komplektiškumo reikalavimų, nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Valstybės žinios, 2000-09-06, Nr. 74-2262, prieiga per internetą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=107687).
Pirkėjui parduodamų daiktų grąžinimo ir keitimo bendruosius reikalavimus nustato Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 4-243 dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Valstybės žinios, 2012-03-22, Nr. 34-1637, prieiga per internetą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420479).


GRĄŽINIMAS, GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS.

Gyvunu.lt negražina pinigų iki to momento, kol gražinama prekę nepristatoma iki Gyvunu.lt sandėlio.  Savo nuožiūra, grąžinamoji išmoka gali būti išduota ir nereikalaujant grąžinti prekę.
KAINOS
Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, Kainoraštis ar Siūloma Kaina nurodoma  ant prekių  yra pilna kaina ir nurodoma pagal “Gyvunu.lt” tiekėjų rekomenduojamas kainas arba pagal esamas rinkos konkurencingas kainas. Nurodytos prekių kainos galioja tik tą diena. Tam tikros prekės, kurios yra siūlomos komplekte, kainos gali skirtis, o tai reiškia, kad gamintojo numatyta arba siūloma mažmeninės kaina už kiekvieną iš elementų komplekte suma skiriasi.

Pardodamos prekės kainos mes negarnatuojame iki to momento, kol jūs tos prekės nenusipirkote. Kai kuriais atvejais nukainotų prekių kiekis gali būti ribotas. Jei nusipirkus prekę pamatysite, jog kaina didesnė, nei nurodyta, prašome susisiekti su mumis kol tos prekės neišsiuntėme jums, tokiu atveju mes arba anuliuosime siuntima arba pasiulysime kitą variantą. Kiti prekybininkai gali laikytis skirtingos politikos esant tokiam atvejui.

 

 GARANTIJOS IR ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Gyvunu.lt PASLAUGOS, TURINYS, MEDŽIAGOS AR PRODUKTAI (įskaitant programinę įrangą) IR KITOS PASLAUGOS ARBA KITAIP PRIEINAMOS JUMS PER Gyvunu.lt PASLAUGOS TEIKIAMOS KAIP TARPININKŲ, JEIGU NENURODYTA KITAIP. TODĖL Gyvunu.lt NETEIKIA JOKIŲ TIESIOGINIŲ GARANTIJŲ, JEIGU  KITAIP NENUMATO ŲSTATYMAI. TODĖL BET KURI INFORMACIJA AR PASLAUGOS PRIEINAMOS PER Gyvunu.lt TINKLAPĮ VARTOTOJAS NAUDODAMASIS MŪSŲ TINKLAPIU SUTINKA SU JŪSŲ PAČIŲ ATSIRANDANČIA RIZIKA.
PILNAI SUTINKANT SU TAIKYTINAIS ĮSTATYMAIS Gyvunu.lt ATSISAKO VISŲ GARANTIJŲ, AIŠKIŲ AR NUMATOMŲ, ĮSKAITANT TAČIAU NEAPSIRIBOJANT, NUMANOMAIS TINKAMUMO PREKYBAI AR TAM TIKRAM TIKSLUI. Gyvunu.lt NEGARANTUOJA, KAD Gyvunu.lt PASLAUGOS, INFORMACIJOS TURINYS, MEDŽIAGOS, GAMINIAI, PREKĖS (įskaitant programinę įrangą) AR KITOS PASLAUGOS ĮTRAUKTOS IR TAPUSIOS PRIEINAMOM JUMS PER Gyvunu.lt  SERVERIUS ARBA ELEKTRONINIUS PRANEŠIMUS SIUNČIAMUS IŠ Gyvunu.lt IR JUOSE NĖRA VIRUSŲ AR KITU KENKSMINGŲ KOMPONENTŲ  Gyvunu.lt NEBUS ATSAKINGAS UŽ BET KOKIĄ ŽALĄ KILUSIĄ, DĖL JŪSŲ NAUDOJIMOSI BET KURIA Gyvunu.lt PASLAUGA ARBA DĖL BET KURIO TURINIO, PREKĖS, MEDŽIAGOS AR GAMINIO (įskaitant programinę įrangą) ARBA KITOS PASLAUGOS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, ATSITIKTINIUS, NUOSTOLIUS, AR BAUDAS NEBENT KITAIP NURODYTA RAŠTU.

Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai:

Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės ne maisto prekė ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jos trūkumų, pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti:
pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;
•atitinkamai sumažinti prekės kainą;
•per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;
•atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu, pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus, trūkumus pašalino pats pirkėjas ar trečiųjų asmenų padedamas;
•vienašališkai nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

Teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkančią prekės kokybės garantiją nustato prekės pardavėjas ir (ar) prekės gamintojas, platintojas, tiekėjas, importuotojas ar bet koks kitas asmuo, savo vardu skirstantis prekes. Jei tokios rūšies garantija nustatyta – tai yra pažymima prie prekės pateiktame aprašyme.

Tais atvejais, kai nustatytas prekės kokybės garantijos terminas, reikalavimai dėl prekės trūkumų gali būti reiškiami, jeigu trūkumai nustatyti per garantijos terminą. Jeigu komplektuojamajai detalei taikomas trumpesnis negu pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminas, reikalavimas dėl komplektuojamosios detalės trūkumų gali būti pareikštas per pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminą. Jeigu komplektuojamajai detalei taikomas ilgesnis negu pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminas, reikalavimas dėl komplektuojamosios detalės trūkumų, kurie pastebėti per garantijos terminą, gali būti pareikštas nepaisant to, kad pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminas pasibaigęs.

Tais atvejais, kai nustatytas prekės tinkamumo naudoti terminas, pirkėjas reikalavimus dėl prekės trūkumų gali pareikšti per nustatytą prekės tinkamumo naudoti terminą.

Tais atvejais, kai nenustatytas prekės kokybės garantijos ar tinkamumo naudoti terminas, pirkėjas reikalavimus dėl prekės trūkumų gali pareikšti per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per dvejus metus nuo prekės perdavimo pirkėjui dienos, jeigu kiti teisės aktai ar prekių pirkimo–pardavimo sutartis nenustato ilgesnio termino;

Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę, turi pateikti pardavėjui raštišką prašymą, kuriame turi nurodyti užsakymo numerį ir grąžintinos prekės pavadinimą, prekės trūkumus ir pirkėjo pasirinktą vieną iš toliau nurodytų reikalavimų, t.y. pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke; atitinkamai sumažinti prekės kainą; per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus; atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu, pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus, trūkumus pašalino pats pirkėjas ar trečiųjų asmenų padedamas; vienašališkai nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

Prie prašymo pirkėjas privalo pridėti prekės pirkimą–pardavimą iš pardavėjo patvirtinantį dokumentą. Nepateikus prekės pirkimo-pardavimo iš pardavėjo patvirtinančio dokumento – pirkėjo reikalavimai nėra vykdomi.

Pardavėjas, gavęs raštišką pirkėjo prašymą, privalo ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkėjo prašymo gavimo dienos, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip, pateikti pirkėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

Jeigu pardavėjas įrodo, kad prekės trūkumų atsirado dėl to, kad pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami:
•Jeigu pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas:
•Jeigu pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę per keturiolika dienų nuo ne maisto prekių gavimo dienos pakeisti ją analogiška kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo preke. Jeigu keičiant prekę susidaro kainų skirtumas, pirkėjas su pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.

Šiuo atveju pirkėjas pardavėjui pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo savo pageidavimą. Prie prašymo pirkėjas privalo pridėti prekės pirkimą–pardavimą iš pardavėjo patvirtinantį dokumentą. Nepateikus prekės pirkimo-pardavimo iš pardavėjo patvirtinančio dokumento – pirkėjo reikalavimai nėra vykdomi.

Pirkėjas šia teise gali pasinaudoti tik tada jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimo, kuris buvo būtinas norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti prekės išvaizdos pakeitimu.

Tuo atveju jeigu pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, pirkėjas turi teisę per keturiolika dienų nuo ne maisto prekių gavimo dienos grąžinti prekę pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus.

Maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai:

Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės maisto prekė, kol nesibaigė prekės tinkamumo naudoti terminas, o taip pat tuo atveju jeigu pirkėjui buvo parduota prekė, kurios tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs, pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę:
•reikalauti, kad prekė būtų pakeista į tokią pat tinkamos kokybės prekę;
•atitinkamai sumažinti kainą;
•grąžinti prekę pardavėjui ir reikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės maisto prekę, turi pateikti pardavėjui raštišką prašymą, kuriame turi nurodyti užsakymo numerį ir grąžintinos prekės pavadinimą, prekės trūkumus ir pirkėjo pasirinktą vieną iš toliau nurodytų reikalavimų, t.y. reikalauti, kad prekė būtų pakeista į tokią pat tinkamos kokybės prekę; atitinkamai sumažinti kainą; grąžinti prekę pardavėjui ir reikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

Prie prašymo pirkėjas privalo pridėti prekės pirkimą–pardavimą iš pardavėjo patvirtinantį dokumentą. Nepateikus prekės pirkimo-pardavimo iš pardavėjo patvirtinančio dokumento – pirkėjo reikalavimai nėra vykdomi.

Pardavėjas, gavęs raštišką pirkėjo prašymą, privalo ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkėjo prašymo gavimo dienos, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip, pateikti pirkėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

Jeigu pardavėjas įrodo, kad prekės trūkumų atsirado dėl to, kad pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami.

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-57535970-1′, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

</script>